قسمت اول:

گارانتی،تعهد و تقبل شرکت بازرگانی توسعه تبدیل سینا مبنی بر پوشش دهی ایرادهای ناشی از طراحی و ساخت لاستیک های لینگ لانگ برای  یک  دوره معین میباشد که در  صورت  بروز  هرگونه  مشکل  در  این  دوره کلیه  ایرادات  ناشی  از  تولید  در چارچوب قوانین گارانتی توسط شرکت بازرگانی توسعه تبدیل سینا برطرف خواهد شد.

قسمت دوم:

موارد تحت پوشش گارانتی:

آج مفید و اصلی لاستیک های لینگ لانگ در صورت استفاده عادی و در شرایط مناسب مورد ضمانت این شرکت میباشد.عمر آج زمانی پایان یافته تلقی خواهد شد که تنها 1.6 میلی متر از آج لاستیک باقی مانده باشد.

قسمت سوم:

مواردی که شامل گارانتی نمیشود:

1.آسیب های ناشی از شوک و برخورد به تایر

2.جا انداختن تایر بدون استفاده دستگاه و شیوه های مکانیزه

3.مواردی که باعث افزایش حرارت تایر میشود،مانند باد کم و افزایش بار